Akershus Enøk og Inneklima as
Adresse Størsrudveien 22
2016 Frogner
   
Tlf 930 40 730
E-post post@enok.no
Org.nr 984553633 MVA
• Hjem • Enøk • Inneklima • Næringsbygg • Boliger • Referanser • Godkjenninger

Enøkprosjekt i næringsbygg

Arbeidet i enøkprosjekt med offentlig støtte deles i følgende faser

Innledende fase
Denne fasen er for å bekrefte eller avkrefte at det er et vesentlig
sparepotensial i bygget, med små investeringer:
 • Vi innhenter nøkkeldata for å anslå potensialet
 • Vi befarer bygget
 • Vi utarbeider søknad til Enova SF og/eller Oslo kommune
 • Vi mottar tilsagn om tilskudd fra Enova SF og/eller Oslo kommune

Utredningsfase
 • Vi befarer bygget grundig
 • Vi beskriver bygget og de tekniske anleggene
 • Vi logger ulike energiforbrukere og temperaturer i bygget
 • Vi studerer resultatet av loggingene
 • Vi befarer bygget for å finne energilekkasjer
 • Vi finner mulige varmekilder eller avtagere av overskuddsvarme
 • Vi finner og beskriver hvordan hvert enkelt tiltak fysisk kan løses
 • Vi beregner besparelsen ved hvert enkelt tiltak
 • Vi kalkulerer kostnadene ved hvert enkelt tiltak
 • Vi skriver analyserapport
 • Vi presenterer rapporten og anbefalingene for byggeier

Gjennomføringsfase
 • Byggeier beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Byggeier bestiller gjennomføring av tiltakene
 • De fysiske arbeidene gjennomføres
 • Vi følger opp at leveransen i h.t. kravene
 • Vi følger opp at resultatmålene nås
 • Vi følger opp energiforbruket framover for å sørger for at
  det lave forbruket holdes over tid